Fonden for Almen Praksis

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, faglighed, efteruddannelse og forskning.

Fonden støtter herudover andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fonden understøtter og finansierer således kvalitetsudvikling, efteruddannelse, forskning og faglig udvikling inden for almen praksis i Danmark, idet fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

  • Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis samt støtte andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Fremme forskningen i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Fonden understøtter forskningen dels via driften af fire forskningsenheder samt en årlig forskningspulje. 
  • Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske. 
  • Understøtte et Fagligt Råd, som rådgiver bestyrelsen for fonden og sekretariatet vedrørende faglig udvikling i almen praksis.

Under fonden er der ud over Fagligt Råd nedsat tre rådgivende råd:

  1. et Forskningsudvalg, der har til opgave at vurdere ansøgninger til Fondens forskningspulje
  2. et Kvalitets- og Forskningsudvalg, der skal behandle ansøgninger om anvendelse af data til kvalitetsudviklings- og forskningsformål
  3. et Fagligt Efteruddannelsesudvalg, der primært har til opgave at træffe afgørelser om godkendelse af ansøgninger om refusion efteruddannelsesformål, selvvalgt og systematisk efteruddannelse samt komme med forslag til temaer for den systematiske efteruddannelse.

 

Ansøgningsproceduren

Ansøgningsrunden 2018 er nu åben. Ansøgningsfristen er fredag den 31. august 2018 kl. 12.00.

Når du søger midler fra fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema via Efond.
Det anbefales, at du læser vejledningen, inden du starter på din ansøgning, så du på forhånd er bekendt med de krav, der er til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Vejledninger og adgang til det elektroniske ansøgningsskema finder du nedenfor.

Såfremt du modtager en bevilling fra fonden, skal du være opmærksom på, at du ved projektets afslutning skal aflevere et dokumenteret regnskab. Regnskabet skal indsendes med en revisorpåtegning. Du kan i din ansøgning tilføje udgifter til revisor.

Her finder du annonce i Ugeskrift for Læger.

 

Regnskabsinstruks
Har du modtaget en bevilling fra fonden, skal du ved projektets eller uddannelsens afslutning fremsende et dokumenteret regnskab.

Læs mere herom i regnskabsinstruksen.

Læs mere:

Vejledning til ansøgningsskema

Her finder du:

Ansøgningsskema og support

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskemaerne. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

 

Hjælp og support

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte Dorthe Helbo